Ordlista för personer med reumatism

Här finns en ordlista för personer med reumatism. Det kan vara svårt att veta vad alla sjukdomar, läkemedel och medicinska facktermer egentligen betyder.

A
Absorption
Upptag av en aktiv substans i kroppen, exempelvis genom mag-tarmkanalen eller huden.

Abstinensbesvär
Vid intag av vissa mediciner kan obehagssymtom vid plötsligt avbrott förekomma. Detta avhjälps i regel med nedtrappning.

Acetylsalicylsyra
Förkortat ASA (från engelskans acetylsalicylic acid), är ett läkemedel med smärtstillande, febernedsättande och antiinflammatoriska effekter. Det tillhör läkemedelsgruppen NSAID.

Ackumulering
Ansamling av läkemedel i kroppen, som uppstår genom att läkemedel tillförs i större mängd eller snabbare än vad som hinner brytas ned eller utsöndras.

Adjuvans
Medel som förstärker effekten av ett annat läkemedel.

Administrering
Tillförsel av läkemedel till kroppen.

Administreringsväg
På vilket sätt ett läkemedel tillförs kroppen som exempel tabletter eller ögondroppar.

Adult Stills sjukdom
Symptomer av sjukdomen Adult Stills är dagliga febertoppar under en längre period, samt led- och muskelsmärta, trötthet och millimeterstora rosa utslag över mage, överarmar och lår. Sjukdomen behandlas med antiinflammatoriska samt smärtstillande läkemedel.

Aktiv substans
Den beståndsdel i läkemedlet som ger effekt i kroppen. Övriga komponenter i tabletten kallas hjälpämnen.

Akupunktur
Akupunktur är ursprungligen en gammal kinesisk terapimetod där man behandlar sjukdom eller ger smärtlindring genom att applicera nålar på specifika punkter på kroppen. Klassisk akupunktur stod länge i konflikt med väletablerad vetenskap och kända experimentella resultat och ansågs därför vara ett exempel på pseudovetenskap. I vissa studier har positiva resultat påvisats, men det är omstritt om placeboeffekten kunde uteslutas. I Sverige ges akupunktur även av legitimerade vårdgivare och då oftast av sjuksköterskor, barnmorskor, sjukgymnaster och läkare. I dessa fall riktar sig behandlingsformen oftast mot olika smärttillstånd.

Allergisk granulomatos
Allergisk granulomatos är en ovanlig sjukdom med astma och allergisk snuva som typiska symtom.

Allergisk vaskulit
Allergisk vaskulit, (kutan leukocytoklastisk vaskulit) är ett tillstånd som drabbar oftare personer med en reumatisk sjukdom. Symtomer uppkommer ofta som en läkemedelsreaktion med millimeterstora, punktformiga hudblödningar eller blåmärken, framför allt på underbenen som försvinner ett par dagar efter det att medicinering upphört.

Allergen
Ämne som framkallar en allergisk reaktion.

American College of Rheumatology (ACR) har utarbetat kriterier för att bedöma i vilken mån en patient blir bättre av behandling. Den viktigaste bedömningsgrunden är minskat antal angripna leder. ACR 20=20-procentig förbättring, ACR 50=50-procentig förbättring och ACR 70=70-procentig förbättring.

Analgetikum
Analgetika är en samlande benämning på smärtstillande läkemedel.

Anamnes
Patienten berättar om sina symtom.

Anemi
Blodbrist innebär för lite röda blodkroppar. Blodbrist kan förekomma hos personer med inflammatoriska sjukdomar och orsakas oftast av den allmänna inflammationen i kroppen. Symptomen är trötthet, orkeslöshet och blek hud.

Anestetikum
Bedövningsmedel.

Ankyloserande spondylit (AS)
Ankyloserande spondylit (AS), tidigare kallad Bechterews sjukdom är en inflammatorisk sjukdom i bäcken- och ryggleder som drabbar ungefär 0,5 % av befolkningen. Sjukdomen är vanligare hos män och ofta insjuknar man tidigt i livet. Molande värk i korsryggen och morgonstelhet i kroppen är vanliga tidiga symtom. Man kan också få inflammation i bäckenet, höfterna, axlarna och käklederna. Ibland kan även ögonen bli inflammerade och då blir de bland annat röda, gör ont och synen bli dimmig. Fysisk träning är viktigt för att inte sjukdomen ska förvärras. Risken att få den ökar om man har en nära släkting som lider av Bechterews sjukdom.

Antidepressivum
Läkemedel för behandling av depression.

Antifosfolipidsyndromet (APS)
Antifosfolipidsyndromet (APS) är en sjukdom som oftast är kopplad till en annan reumatisk sjukdom som t ex SLE, reumatoid artrit, systemisk skleros och temporalarterit. Sjukdomen leder ofta till blodproppar i de djup venerna och kan även ge upphov till lilablåfläckiga hudutslag, s.k. livedo reticularis. APS behandlas med läkemedel som minskar risken för blodproppar.

Anti-CCP antikroppar
Påvisas ofta hos personer med reumatoid artrit.

Antiemetikum
Läkemedel mot illamående.

Antiinflammatorisk
Dämpar inflammationer.

Antioxidant
Medel som skyddar kroppens celler från fria syreradikaler.

Antipyretikum
Febernedsättande läkemedel.

Artrit vid inflammatorisk tarmsjukdom
Artrit vid inflammatorisk tarmsjukdom ger typiska symtom som asymmetrisk artrit i de små lederna. Sjukdomen kan blossa upp i samband med en högaktiv tarminflammation. Behandlingen går ut på att dämpa inflammationen, främst med kortisonpreparat.

Artritis urica
Artritis urica även kallad gikt är en relativt vanlig sjukdom som akut behandlas med inflammationsdämpande och smärtlindrande läkemedel. Sjukdomen uppkommer genom en obalans av urinsyra, urat, och påverkas positivt genom minskat intag av exempelvis alkohol och kött.  Carl von Linné är en känd person som led av denna sjukdom.

Artroosteit
Artroosteit uppkommer vid hudsjukdomen palmoplantar pustulos (PPP). Tillståndet ger blåsor på handflator och/eller fotsulor som försvinner efter några dagar och lämnar bruna fläckar. Artroosteit behandlas endast med symtomlindrande mediciner.

Artros
Artros eller osteoartrit är en sjukdom som bryter ned en eller flera leders brosk, ofta felaktigt kallat "ledförslitning". Den drabbar främst äldre, men även överviktiga. Artros innebär en obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av ledbrosket som leder till bristande funktion i leden. Vid belastning och rörelser uppstår smärta. Hand-, höft-, knä- och tåleder drabbas oftast. Ledsvullnad och felställning är vanligt. Artros är den vanligaste formen av reumatisk ledsjukdom i Sverige.

Avslappning
Avslappning medför många positiva effekter. Avslappning ger vila och återhämtning, sparar energi, ger större möjligheter till självinsikt, självkontroll och självpåverkan. Avslappning innebär en minimal spänningsnivå i all muskulatur i kroppen. Den muskulära avslappningen ger också en mental avslappning, ett tillstånd av lugn, säkerhet och trygghet.

Autoimmunitet är immunförsvarets skadliga angrepp med autoantikroppar på kroppens egen vävnad, vilket kan yttra sig i sjukdomar eller bortstötning av organ vid transplantation. Alla människor har en viss grad av autoimmunitet, men när den blir för hög blir den skadlig. Autoimmuniteten verkar både ha ärftliga och miljömässiga orsaker, dvs att personen har en medfödd benägenhet att reagera autoimmunt men det krävs som regel vissa yttre faktorer för att det ska inträffa.


B
Bakercysta
Bakercysta är ett ofarligt tillstånd som drabbar personer med tidigare knäproblem eller reumatiska sjukdomar som reumatoid artrit. Vanligtvis lämnas cystan som sitter på baksidan av knäet, obehandlad för självläkning.

Barnreumatism
Varje år insjuknar drygt 200 barn i juvenil idiopatisk artrit (JIA). Typiska symtom är att en eller flera leder svullnar för att sedan bli röda och varma. Det finns flera sätt att behandla sjukdomen på, med målet att dämpa inflammationen, öka rörligheten och minska risken för framtida funktionsnedsättningar.

Behçets sjukdom
Behçets sjukdom är en ovanlig sjukdom i Norden som karakteriseras av smärtsamma sår i munnen och på könsorgan, samt inflammation i ögonen.

Bechterews heter nuförtiden Ankyloserande spondylit (AS) och är en inflammatorisk sjukdom i bäcken- och ryggleder som drabbar ungefär 0,5 % av befolkningen. Sjukdomen är vanligare hos män och ofta insjuknar man tidigt i livet. Molande värk i korsryggen och morgonstelhet i kroppen är vanliga tidiga symtom. Fysisk träning är viktigt för att inte sjukdomen ska förvärras.

Benskörhet är en mycket vanlig sjukdom i Sverige som drabbar varannan kvinna och var fjärde man. Förebyggande insatser som hindrar utveckling av sjukdomen och minskar risken för frakturer är mycket viktiga och avser bland annat kostråd och fysisk aktivitet. Det finns idag läkemedel för behandling av osteoporos och nya läkemedel är under utveckling.

Beredningsform
Vilken form ett läkemedel är, till exempel tablett, stolpiller, injektionsvätska eller salva.

Biotillgänglighet
Beskriver hur stor del av en aktiv substans som tas upp i kroppen efter att ha passerat bland annat tarm och lever.

Bipacksedel
Informationsblad som medföljer läkemedelsförpackningen. Innehåller bland annat uppgifter om dosering, biverkningar, interaktioner samt föreskrifter för användning i samband med amning, graviditet och bilkörning,

Biverkning
Varje oönskad effekt av ett läkemedel som uppkommer vid användning i normala doser.

Borreliaartrit
Borreliaartrit är en komplikation i samband med borreliainfektion. Sjukdomen yttrar sig genom att leder svullnar upp och värker för att sedan återgå till det normala i återupprepade attacker. Borreliaatrit behandlas med antibiotika.

Bouchards knutor
Artrosförändringar i fingrarnas mellanleder kallas Bouchards knutor.

Brufen
Brufen tillhör läkemedelsgruppen NSAID. Läkemedlet används ofta till reumatiska sjukdomar. Brufen är smärtlindrande, inflammationshämmande och febernedsättande.

Brustablett
Tablett som löses upp i vatten innan den sväljs. Tabletten innehåller ett karbonatsalt, vilket påskyndar upplösningen.

Buckaltablett
Tablett som får smälta innanför kinden.

Bursit
Bursit är inflammation i bursan, det vill säga den slemsäck som omger flera av kroppens stora leder. Typiska tecken är svullnad och ömhet kring en led samt minskad rörlighet. Bursit behandlas genom punktering av bursan, ibland med tilläggsinjicering av kortison.


C
Celebra
Celebra används för symtomlindring vid behandling av t ex kronisk ledgångsreumatism, artros och pelvospondylit. Celebra tillhör en läkemedelsgrupp som kallas NSAID, och mer bestämt till undergruppen COX-2-hämmare. Kroppen producerar prostaglandiner som kan orsaka smärta och inflammation och vid ett tillstånd som ledgångsreumatism och artros bildar kroppen mer av dessa. Celebra verkar genom att minska produktionen av prostaglandiner och minskar därmed smärtan och inflammationen.

Celiaki och ledbesvär
Celiaki, eller glutenintolerans drabbar ungefär 1 % av befolkningen. Sjukdomen påverkar tunntarmen och gör att näringsämnen inte tas upp som de ska, vilket leder till avmagring och bristsjukdomar. Vid celiaki förekommer ibland även ledbesvär.

Centralstimulantia
Medel som stimulerar det centrala nervsystemet, exempelvis koffein.

Centrala nervsystemsvaskuliter (CNS-vaskuliter)
CNS-vaskuliter innebär inflammation i blodkärlen i det centrala nervsystemet (CNS). Det är framför allt hjärnan som drabbas. Detta är en sjukdom som kan uppstå till följd av infektioner eller vid systemsjukdomar men den kan även uppkomma utan känd bakomliggande orsak. Symtom är huvudvärk i kombination med illamående och kräkningar. Sjukdomen behandlas med kortison och antireumatiska läkemedel.

Cimzia
Cimzia innehåller den aktiva substansen certolizumab pegol, som är en del av en antikropp från människa. Antikroppar är proteiner som specifikt känner igen och binder sig till andra proteiner. Cimzia binds till ett särskilt protein som kallas tumörnekrosfaktor α (TNFα). Därigenom blockeras TNFα av Cimzia och detta minskar inflammationen vid reumatoid artrit. Läkemedel som binds till TNFα kallas också TNF-hämmare.

Citodon
Citodon innehåller två smärtstillande substanser (paracetamol och kodein), som verkar på olika sätt. Paracetamol har både smärtstillande och febernedsättande verkan. Kodein förstärker den smärtstillande effekten. Citodon används mot värk och smärtor. Citodon kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

Cogans syndrom är en specifik form av polyarteritis nodosa och den kännetecknas av ögoninflammation samt vaskulit i innerörat, med hörsel- och balansrubbning som följd.


D
Definierad dygnsdos (DDD)
Förmodad genomsnittlig dygnsdos, då ett läkemedel används av vuxna vid medlets huvudindikation. DDD är en teknisk måttenhet för statistikberäkningar, som inte nödvändigtvis överensstämmer med rekommenderade eller förskrivna doser.

Depåkapsel/Depåtablett
Kapsel/tablett vars läkemedel frisätts långsamt i mag-tarmkanalen vilket ger en långvarig effekt.

Depåplåster
Plåster från vilket läkemedel långsamt transporteras in i huden vilket ger en med långvarig effekt.

Depåinjektion
Injektionsläkemedel där läkemedlet ligger kvar på injektionsstället och ger en långvarig effekt.

Dercums sjukdom
Dercums sjukdom är en ovanlig sjukdom som ger upphov till smärta hos den person som drabbas. Sjukdomen är vanligare hos kvinnor och den är kopplad till övervikt. Symtomlindrande behandling är bland annat värme och akupunktur.

Dermatomyosit (DM)
Är en beteckning på polymyosit med samtidiga symtom från huden. Sjukdomen karakteriseras av blålila millimeterstora upphöjda knottror på knogarna (Gottrons papler).

Diagnostikum
Medel som används för att undersöka eller påvisa sjukdom, till exempel kontrastmedel.

Diklofenak
Diklofenak är den aktiva substansen i det mildare smärtstillande läkemedlet Voltaren, mot smärta, och även namnet på generiska läkemedel med samma innehåll och verkan. Diklofenak är ett smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande NSAID-läkemedel. Det kan ge retningar på magens slemhinna och orsaka magsår vid långvarig användning.

DISH
DISH även kallad Forestiers sjukdom, drabbar framförallt äldre män. Vanliga symtom är smärta och stelhet i ryggen. Stillasittande liv samt kallt och fuktigt väder påverkar sjukdomen negativt. Sjukdomen behandlas främst med antiinflammatoriska läkemedel. Egenvård i form av rörelse och motion är mycket viktigt.

Diskoid lupus
Diskoid lupus, "DLE" kan vara en del av systemisk lupus erythematosus, SLE, eller så kallade diskoida utslag. Det är skiv- eller ringformade, fjällande hudutslag som framför allt förekommer på områden som utsatts för sol.

Diuretikum
Vätskedrivande läkemedel.

Doseringsintervall
Tid som bör förflyta mellan intag av två doser av samma läkemedel för optimal effekt.

Dupuytrens kontraktur
Dupuytrens kontraktur kallas ett tillstånd där den hinna som omger musklerna i handflatan (fascia) av okänd orsak förtjockas och förkortas. Detta kan leda till att handen dras ihop och behandling består i att den förtjockade hinnan avlägsnas om besvären är mycket svåra.


E
Elimination
Kroppens nedbrytning och utsöndring av ett läkemedel.

Elixir
Sötsmakande, flytande läkemedelsform.

EMLA
Emla kräm används för bedövning av huden inför nålstick t ex vid blodprovstagning eller vid medicinering av injektionsväska.

Emoliant
Mjukgörande medel som används på huden.

Enbrel är ett biologiskt läkemedel som framställs genom DNA-teknik. Läkemedlet är en human TNF-receptor, som förekommer naturligt i immunförsvaret och binder till sig TNF-α.

Endoskopi
Metod där man med hjälp av speciella instrument (endoskop), kan undersöka organ från insidan, Exempel på undersökningar då ett endoskop används är bland annat artroskopi (lederna), gastroskopi (matsmältningsorganen), koloskopi (tjocktarmen), laparoskopi (buken) och rektoskopi (ändtarmen).

Enterotablett
Tablett som är försedd med ett hölje som står emot den sura magsaften och löses upp först i tarmkanalen.

Enzym
Aktiva proteiner som har olika uppgifter i kroppen exempelvis nedbrytning av födoämnen i mag-tarmkanalen.

Eosinofil fascit
Eosinofil fascit påminner om systemisk skleros (sklerodermi). Vid sjukdomen blir den hinna som omger muskeln inflammerad. Det är en ovanlig sjukdom som främst drabbar män. Symtomen är bland annat små hårda knottror på huden, samt att huden stelnar. Kortison kan lindra symtomen.

Eosinofil granulomatös vaskulit
Är en ovanlig sjukdom med astma och allergisk snuva som typiska symtom.

Epikondylit
Epikondylit är mest känt som tennis- eller golfarmbåge. Sjukdomen uppstår vid monoton belastning av armbågsleden och inte endast vid de nämnda sporterna. Kännetecknas av plötslig smärta kring armbågsleden. Det är viktigt att undvika rörelser som gör ont.

EULAR - The European League Against Rheumatism
Arbetar för att förebygga, stimulera och stödja forskning om förbyggande, behandlande och rehabiliting om reumatiska sjukdomar.

Ex tempore
Skräddarsytt läkemedel som tillverkas för en specifik patient eller vårdenhet.

Extrakt
Läkemedel som med hjälp av en vatten- eller oljebaserad lösning har utvunnits ur en växtdel, eller annan naturlig råvara.

F
FASS är en  förkortning för Farmaceutiska Specialiteter i Sverige, som är en sammanställning av läkemedelfakta från läkemedelsindustrin som riktar sig till olika förskrivare av läkemedel, främst läkare och apotekspersonal.

Farmaceut
Samlingsnamn för apotekare och receptarier.

Farmakodynamik
På vilket sätt ett läkemedel utövar sin effekt i kroppen.

Farmakokinetik
Hur ett läkemedel tas upp, bryts ned och utsöndras.

Farmakologi
Läran om hur läkemedel verkar.

Farmakopé
Förteckning över läkemedel, där kvalitetskrav och analysmetoder även finns angivna.

Fibromyalgi
Fibromyalgi är en livslång, kronisk, sjukdom som oftast drabbar kvinnor. Symtom på sjukdomen är smärta i kroppens mjuka delar, men även onormal trötthet och tarmproblem är vanliga. Värme och stretching minskar smärtorna, medan kyla och stress kan förvärra. Att ge verktyg för att leva med sjukdomen och smärtan är en viktig del i behandlingen. Fysisk träning ger bra smärtlindring.

Frikort
Frikort får man då högkostnadsskyddet träder in. Detta kort gäller i ett år från den dag man hämtat ut det och med detta behöver man själv ej betala för t ex sjukhusbesök. Frikortet intygar att man är befriad från ytterligare kostnader under den tid kortet är giltigt. Barn inom samma familj/skrivna på samma adress går alla under ett och samma högkostnadsskydd, vilket innebär att man bara behöver betala 1800 kronor per år för alla barnen i familjen totalt, oavsett om det gäller läkemedel, medicinteknisk utrustning eller något annat som högkostnadsskyddet täcker.

Fri radikal
Reaktivt derivat av syre som bildas i kroppen på naturlig väg eller genom inverkan av miljögifter.

Forestiers sjukdom
Forestiers sjukdom även kallad DISH drabbar framförallt äldre män. Vanliga symtom är smärta och stelhet i ryggen. Stillasittande liv samt kallt och fuktigt väder påverkar sjukdomen negativt. Sjukdomen behandlas främst med antiinflammatoriska läkemedel. Egenvård i form av rörelse och motion är mycket viktigt.

Frozen shoulder
Frozen shoulder, på svenska frusen skuldra, är en inflammation vid axelleden. Främst kvinnor drabbas och sjukdomen är vanligare hos personer med diabetes. Symtom är smärta och rörelseförsämring i axeln. Det är viktigt att träna axeln och musklerna för att stelheten i leden inte ska öka.

Förskrivare
Den som ordinerar läkemedel på recept t ex läkare eller tandläkare.


G
Gel
Är en halvfast, geléliknande läkemedelsform, som oftast används på huden.

Generiskt namn
Beteckning som bestäms av Världshälsoorganisationen (WHO) för varje läkemedelssubstans.

Generikum
Kopia av ett originalläkemedel, med identisk effekt. Kopian och originalläkemedlet har samma generiska namn.

Gikt
Gikt (artritis urica), är en relativt vanlig sjukdom som akut behandlas med inflammationsdämpande och smärtlindrande läkemedel. Sjukdomen uppkommer genom en obalans av urinsyra, urat, och påverkas positivt genom minskat intag av exempelvis alkohol och kött.

Granulat
Finkornig läkemedelsform.

Granulomatos med polyangit (GPA)
Granulomatos med polyangit (GPA), tidigare Wegners granulomatos är en sällsynt sjukdom som är något vanligare bland män. Typiska tecken är en långdragen infektion i luftvägarna som inte ger med sig trots behandling. Led- och muskelbesvär, njurinflammation, hudförändringar är andra vanliga tecken. Sjukdomen behandlas med antireumatiska läkemedel.


H
Halveringstid
Den tid det tar för halten av ett läkemedel i blodet att sjunka till hälften. Med detta mått kan man få reda på hur lång tid det kommer ta innan ett läkemedel försvinner från kroppen.

HAQ-DI
Health assessment Questionnaire Disability Index (HAQ-DI) är ett etablerat mätverktyg i form av ett poängsystem där patienten varje vecka själv rapporterar sin funktionsförmåga och sjukdomstillstånd. Detta verktyg används vid flera olika sjukdomar.

Heberdens knutor
Artrosförändringar i fingrarnas ytterleder som gör att de blir knotiga, stela och ömma kallas Heberdens knutor.

Henoch-Schönlein purpura
Henoch-Schönlein purpura drabbar framförallt barn och ungdomar. Typiska symtom är små upphöjda blåmärken (purpura), inflammation i knä- och fotleder, magsmärtor och blödning från tarmen. Sjukdomen behandlas främst med smärtstillande läkemedel och genom att avlasta drabbade leder.

HIV-artrit
HIV-artrit är en samlingsdiagnos för tillstånd hos personer med HIV-infektion som även har led- och muskelsmärta.

Hjälpämne
Beståndsdel utöver den aktiva substansen i exempelvis en tablett, som gör att tabletten kan hålla ihop, sväljas ner och falla sönder i optimal takt i mag-tarmkanalen.

Homeopatika
Särskild typ av komplementär medicin som vid efterlevnad av vissa krav kan registreras av Läkemedelsverket.

Humira
Humira är en medicin som tas i sprutform. Den behandlar reumatoid artrit, polyartikulär juvenil idiopatisk artrit, ankyloserande spondylit, axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS, psoriasisartrit och psoriasis. Det är ett läkemedel som minskar inflammationsprocessen av dessa sjukdomar. Den aktiva substansen, adalimumab, är en human monoklonal antikropp tillverkad med cellodling. Adalimumab binder till ett specifikt protein (tumörnekrosfaktor eller TNFα), vilket finns i förhöjda nivåer vid inflammatoriska sjukdomar. Humira har visats bromsa förstörelsen av brosk och skelett i lederna som sjukdomen orsakar och kan därför öka din förmåga att utföra dagliga aktiviteter.

Högkostnadsskydd är en allmän förmån som innebär att man blir skyddad från alltför höga egna utgifter för sjukvård. Högkostnadsskyddet omfattar alla svenska medborgare.
Skyddet omfattar:

Läkemedel, maximalt 2 200/år
Medicinteknisk utrustning för privat bruk, maximalt 2000 kronor/år.
Öppen sjukvård, sjukvårdande behandling, maximalt 900 kronor/år.
Sjukresor, maximalt 1500 kronor/år.

Läkemedel: Maximalt 2 200 kr under en tolvmånadersperiod räknad från datum för det första köptillfälle som ingår i perioden. Patienten betalar 100 procent av den verkliga kostnaden i intervallet 0–1 100 kr, 50 procent av den i intervallet 1 100–2 100 kr, 25 procent av den i intervallet 2 100–3 900 kr, 10 procent av den i intervallet 3 900–5 400 kr och 0 procent av kostnaden därutöver. För patienten blir den maximala kostnaden under perioden alltså 1 100 kr + 500 kr + 450 kr + 150 kr + 0 kr = 2 200 kr. När man nått 2 200 kr får man ett frikort för den del av tolvmånadersperioden som återstår. Högkostnadsskyddet gäller endast läkemedel som av tand- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutat ska ingå i förmånen. Detta kan gälla receptbelagda läkemedel samt vissa receptfria läkemedel utskrivna på recept, om de behövs för att lindra ett kroniskt tillstånd. Naturläkemedel ingår aldrig i förmånen.


I
Idiopatisk
Utan definierbar orsak.

IFD-mat
IFD-mat är en kost som kan passa en person med reumatism. Denna kost har en hög inflammationsdämpande faktor. IFD-maten främjar friskprocesserna och motverkar kronisk inflammation. Det är friskkost som till stor del består av färgrika grönsaker, fisk, olivolja, rapsolja och nötter. Fisk är extra nyttigt och bör ätas tre gånger per vecka. Kryddor man bör äta är vitlök, lök, ingefära, gurkmeja, cayennepeppar och chili, som var och en är starkt inflammationsdämpande. Köttet ska helst vara vilt eller från gräsätande djur. Socker ska undvikas. Frukt är lätt inflammatoriskt (på grund av sötman) men näringsrikt så man bör ändå äta en varje dag.

IMID
(Från engelskans Immune-Mediated Inflammatory Disorders) immunmedierade inflammatoriska sjukdomar. Ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar med olika typer av symtom men som delar en gemensamt bakomliggande orsak och det är inflammation. Som exempel tillhör reumatoid artrit och psoriasis denna grupp.

Immunsystemet
Immunförsvaret eller immunsystemet hos en multicellulär organism har till uppgift att skydda den från angrepp av patogena mikroorganismer, som bakterier, virus, svampar, protozoer med flera. Immunförsvaret fungerar olika beroende på organism, och en art kan ha flera olika immunförsvar samtidigt.

Immunsuppressivum
Hämmar kroppens immunförsvar, exempelvis efter en transplantation, för att förhindra att det nya (främmande) organet stöts bort av kroppen. Många immunhämmande medel kan hämma utvecklingen av allvarliga hudsjukdomar (tex. svår psoriasis) och kan lindra svår ledgångsreumatism.

Indikation
Ett sjukdomstillstånd som ett specifikt läkemedel normalt ska användas för att behandla.

Inflammation
Inflammation är i en vid bemärkelse kroppens försvar mot skadevållande faktorer. Det är en respons på infektion eller irritation som sedan antiken beskrivits med fem karaktäristika: rodnad (rubor), svullnad (tumor), smärta (dolor), lokal uppvärmning (calor) och nedsatt funktion (functio laesa). Rodnaden och värmen orsakas av ökat blodflöde till det inflammerade området. Blodkärlen är dilaterade och dess väggar mer genomsläppliga än vanligt, så att det sker en transport av vätska från blodet till de omgivande vävnaderna. Detta leder till ett lokalt ödem, svullnad. Smärtan orsakas av att olika kemiska substanser, som antingen frisatts av döda celler eller vita blodkroppar, retar nerver som därmed skickar smärt-signaler till hjärnan (ett av dessa ämnen är bradykinin som frisätts som en del av koagulationsförloppen då ett blodkärl går sönder). Inflammation kan delas upp i akut inflammation samt kronisk inflammation. Den akuta inflammationen föregår den kroniska inflammationen, men en akut inflammation behöver inte utvecklas till en kronisk inflammation. Exempelvis infektion inducerar akut inflammation som primärt medieras av fagocyterande celler (makrofager och granulocyter), medan den kroniska inflammationen medieras av lymfocyter. Många patologiska tillstånd är associerade till kronisk inflammation, exempelvis MS och reumatism. De vita blodkropparna (leukocyterna) har en viktig roll i inflammation, De vandrar ut från kapillärerna till vävnaden och fortsätter sitt arbete att genom fagocytos äta upp bakterier och lämningar av döda celler. De hjälper till att avgränsa en infektion och hejda dess spridning.

Inhalationspulver
Läkemedel i pulverform som inandas, i regel för lokal behandling i lungorna.

Inhalator
Hjälpmedel för inandning av läkemedel, exempelvis mot astma.

Infektiös artrit
Infektiös artrit innebär att en led infekterats av mikroorganismer (bakterier, virus, svamp eller parasiter). Sjukdomen är mycket ovanlig och drabbar i regel bara personer med nedsatt immunförsvar. Hastigt insjuknande i hög feber och hastig svullnad kombinerat med svår ledsmärta är typiska symtom. Infektiös artrit behandlas med antibiotika.

Infusionsvätska
Läkemedel i flytande form som långsamt tillförs patientens blodbana, se även intravenös infusion.

Injektion
Tillförsel av läkemedel via nål genom huden. Läkemedel kan bland annat injiceras i blodbanan, musklerna eller underhudsfettet, beroende på läkemedlets egenskaper och åkomman som skall behandlas.

Injektionsvätska
Läkemedel i flytande form som injiceras, se även injektion.

Inklusionskroppsmyosit
Inklusionskroppsmyosit är en ovanlig sjukdom som karaktäriseras av att den främst drabbar män över 50 år. Symtom är muskelsvaghet längst ut i armar och ben. Den behandling som rekommenderas är sjukgymnastik.

Intolerans
Överkänslighet mot ett läkemedel.

Intraartikulär injektion
Injektion i en led. Görs exempelvis för att dämpa inflammationen vid ledgångsreumatism.

Intramuskulär injektion
Injektion i en muskel.

Intravenös infusion
Långsam införsel av läkemedel i en ven (blodkärl). Infusioner omfattar större vätskemängder än injektioner.

Intravenös injektion
Injektion av läkemedel direkt i en ven (blodkärl).

Ipren
Receptfri värktablett mot ryggvärk, mensvärk, muskel- och ledvärk med febernedsättande och antiinflammatoriska egenskaper. Tillhör NDAID-gruppen av läkemedel.

Irit
Inflammation i ögats regnbågshinna. Ögat blir ofta ljuskänsligt och rött. Man kan även uppleva smärta t ex när man tittar på föremål på nära håll. Sjukdomen fås oftare om man redan har en reumatism sjukdom. Om man får rätt och snabb behandling, med kortiondroppar är risken för komplikationer liten.


J
Jättecellsarterit
Jättecellsarterit är uppdelat i två sjukdomstillstånd, polymyalgia reumatika (PMR) och temporalarterit (TA). PMR och TA kan förekomma var för sig eller tillsammans. Sjukdomen är relativt vanlig och kännetecknas generellt av feber, trött- och aptitlöshet. PMR ger svår värk i de stora muskelgruppera och TA svår huvudvärk. Behandling för jättecellsarterit är medicinering med kortison.

Juvenil idiopatisk artrit (JIA)
Varje år insjuknar drygt 200 barn i juvenil idiopatisk artrit (JIA) eller under det mer kända namnet barnreumatism. Typiska symtom är att en eller flera leder svullnar för att sedan bli röda och varma. Det finns flera sätt att behandla sjukdomen på med målet att dämpa inflammationen, öka rörligheten och minska risken för framtida funktionsnedsättningar.


K
Kapsel
Läkemedelspartiklar inneslutna i en gelékapsel.

Kalkaxel
Kalkaxel kallas också tendinitis calcarea och är en smärtsam inflammation i axeln som orsakas av kalkkristaller. Ofta hämmas rörligheten i axeln. Tillståndet behandlas med kortisoninjektioner.

Karpaltunnelsyndrom
I karpaltunneln går en av handens viktigaste nerver. Vid karpaltunnelsyndrom svullnar strukturerna kring tunneln vilket gör att nerven kläms. Detta leder till domningar och smärta i handen. Besvären behandlas med antiinflammatoriska läkemedel och kortison.

Kawasakis sjukdom
Kawasakis sjukdom drabbar främst små barn. Sjukdomen ger hög feber, kramper och hudutslag. Akut finns det risk för inflammation i hjärtat. Behandlas med intravenöst immunglobulin i kombination med acetylsalicylsyra.

Keramisk textil (Back on Track)
Textilien är en synergi mellan gammal kinesisk erfarenhet och modern vetenskaplig textilteknologi. Vid framställningen av polyester- eller polypropylentrådarna smälts keramiska partiklar in i trådarna. Egenskapen hos de keramiska partiklarna är att när de blivit uppvärmda av kroppsvärmen utstrålar keramiken en värme som träffar kroppen. Värmen som på detta sätt återreflekteras är en långvågig värmestrålning vilken är detsamma som långvågig infraröd strålning.

Ketoprofen
Ämnet är ett milt smärtstillande och antiinflammatoriskt läkemedel tillhörande gruppen NSAID. Smärtstillande geler med ketoprofen kan orsaka hudutslag orsakade av soljus. Inom denna grupp finns t ex produktnamn som bland andra Orudis och Siduro. Läkemedel med ketoprofen är receptbelagda.

Klinisk prövning
Studie på friska personer eller patienter i syfte att utreda om ett nytt läkemedel fungerar, eller om ett redan befintligt läkemedel kan få utökat användningsområde.

Kollagen kolit
Kollagen kolit är en sjukdom som ger återkommande diarréer och ledbesvär. Antiinflammatoriska läkemedel kan hjälpa mot ledvärken.

Kontrastmedel
Medel som till exempel sväljs eller injiceras och som sedan syns på en röntgenbild. Används för att ställa diagnos eller utesluta sjukdomstillstånd.

Kontraindikation
Omständighet som gör att ett läkemedel inte skall användas som exempelvis graviditet eller överkänslighet mot läkemedlet.

Kortison
Binjurebarkshormon som dämpar immunförsvaret så att den sorts inflammation som leder till exempelvis  reumatoid artrit dämpas. Idag försöker man undvika att ta kortison under längre perioder.

Kostokondrit
Kostokondrit är inflammation i det brosk som förbinder revben med bröstben. Om två eller flera brosk är inflammerade samtidigt utan att vara svullna kallas det kostokondrit.

Kristallartriter
Kristallartriter är ett samlingsnamn för inflammation i leder som beror på frisättning av kristaller i ledhålan. Gikt är den vanligaste av dessa sjukdomar. Andra kristallartriter är pyrofosfatartrit, Milwaukee-skuldra och tendinitis calcarea.

Kronisk sjukdom
En kronisk sjukdom är en sjukdom som utvecklas långsamt, är ihållande, återkommande eller obotlig (kan endast lindras). Exempel på kroniska sjukdomar är diabetes, HIV, reumatism och Alzheimers sjukdom.

Kryoglobulinemisk vaskulit
Kryoglobulinemisk vaskulit ger små upphöjda blåmärken i kombination med ledvärk, förstorad lever och mjälte samt Raynauds fenomen. Sjukdomen behandlas i första hand med kortison.

Kräm
Emulsion som är mer lättflytande och mindre fet än salva.

Kutan leukocytoklastisk vaskulit
Kutan leukocytoklastisk vaskulit (Allergisk vaskulit) är ett tillstånd som i högre grad drabbar personer med reumatisk sjukdom. Symtomer uppkommer ofta som en läkemedelsreaktion med millimeterstora, punktformiga hudblödningar eller blåmärken, framför allt på underbenen som försvinner ett par dagar efter det att medicinering upphört.


L
Laser behandling
Medicinsk laser kan användas för att behandla egentligen alla typer av fysiska smärtor. Laser dämpar inflammationer och behandlar också idrotts- och belastningsskador som förslitna leder och nervskador effektivt.

Ledgångsreumatism
Det latinska namnet för legångsreumatism är reumatoid artrit. Inflammation orsakar framför allt värk och stelhet i leder men kan även drabba andra organ. Sjukdomen behandlas med rörelseträning samt antiinflammatoriska, antireumatiska och biologiska läkemedel och kortison.

Ledinflammation vid inflammatorisk tarmsjukdom
Personer med inflammatorisk tarmsjukdom som Crohns sjukdom och ulcerös kolit utvecklar ofta artrit. Artriten drabbar oftast små leder och behandlas med kortison.

Licens
Ger en läkare tillstånd att under vissa omständigheter behandla vissa patienter med en produkt som normalt inte finns på marknaden i Sverige.

Liniment
Emulsion som är mer lättflytande och mindre fet än kräm.

Lokalanestesimedel/Lokalanestetikum
Lokalbedövningsmedel.

Losec
Losec innehåller läkemedelssubstansen omeprazol. Den tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”protonpumpshämmare”. Dessa verkar genom att reducera mängden syra som produceras i magen. Losec används hos vuxna för korttidsbehandling av refluxsymtom (till exempel halsbränna, sura uppstötningar). Reflux är återflödet av syra från magsäcken till matstrupen, som kan bli inflammerad och smärtsam. Detta kan orsaka symtom såsom smärtsam brännande känsla i bröstet som stiger upp mot halsen (halsbränna) och en sur smak i munnen (sura uppstötningar).

Lumbago
Lumbago (ryggskott), är en tillfällig eller långvarig smärta i korsryggen. Smärtan beror oftast på en muskelsträckning.

Läkemedelsförmånsnämnden
Myndighet som inrättades 2002 för att ansvara för prissättning och rabatteringssystem för läkemedel.


M
Massage
Metoden har funnits länge framförallt i Mellanöstern, där den fortfarande utgör en väsentlig del av deras badkultur med exempelvis turkiska hamam. Massage gör så att blodcirkulationen ökar och detta kan göra att inflammationer minskar/eller försvinner. Ofta kan massage bota eller lindra åtskilliga mer eller mindre lokala sjukdomstillstånd och skador.

Magnetröntgen
Magnetisk resonanstomografi (MRT eller MR) är en medicinsk teknik för bildgivande diagnostik med en magnetisk resonanstomograf (magnetkamera, MR-kamera). Tekniken används för att upptäcka, lägesbestämma och klassificera vissa sjukdomar och skador som är dolda eller svåra att se vid röntgen- eller datortomografiundersökning, till exempel tumörer, artärbråck, ögonsjukdomar, sjukdomar i hjärnans blodkärl, men också olika organ, mjukdelar och vid vissa skelettsjukdomar.

Medelhavskost
Medelhavsdieten är en modern rekommenderad diet som inspirerats av den traditionella kosten hos några länder vid Medelhavet. Det är bevisad att reumatiker har mindre smärta och större rörlighet. I jämförelse med svensk mat innehåller den kretensiska medelhavskosten mer av bröd, rotfrukter, grönsaker, frukt, fisk och fågel men mindre av rött kött och feta mejeriprodukter. I Grekland är reumatism ovanlig och oftast av lindriga karaktär än i Sverige.

Meditation
Meditation är en systematiskt använd psykisk och kroppslig teknik som innebär fokusering och koncentration kombinerad med avspänning. Det finns olika former av meditation men meningen är att man ska stilla sitt sinne, bli mer harmonisk och ge insikt i vad man är.

Mental träning
Mental träning är ett begrepp inom psykologin och används främst inom idrottsvärlden men har under senare tid blivit allt mer populärt använt av ledare. Detta kan även användas för reumatiker. Mental träning kan definieras som den kognitiva repetitionen av en uppgift inför en viss prestation. Begreppet innehåller en samling tekniker vars syfte är att utöka, förstärka och identifiera önskade tankar och beteenden. Mental träning kan innehålla en samling tekniker som innefattar visualiseringsträning, målbildsträning, koncentrationsträning, anspänningsträning, motivationsträning och självförtroendeträning.

Metabolism
Kroppens omvandling och nedbrytning av ett läkemedel, ofta via levern.

Methotrexate
Methotrexate Pfizer är en medicin som används vid reumatiska sjukdomar, till exempel ledgångsreumatism. Den kan även användas vid svårare psoriasis. I högre doser används medicinen också vid behandling av vissa tumörsjukdomar. Medicinen tillhör läkemedelsgruppen cytostatika och det verksamma ämnet är metotrexat.

Metoject
Metoject används för att behandla aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter.

Metotab
Metotab används för behandling av svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna.

Mixtur
Flytande beredningsform som sväljs ner. Benämns även oral lösning.

Mikroskopisk polyangit (MPO)
Mikroskopisk polyangit angriper de små blodkärlen i framför allt njure och lunga. Utan behandlig förstörs njurarna snabbt. MPO kan också ge led- och muskelvärk.

Mixed connective tissue disease (MCTD)
MCTD är en bindvävssjukdom som ger varierande symtom. Vanligast är ledvärk, artrit, muskelvärk och muskelinflammation. Behandlingen anpassas efter vilken del av kroppen som är involverad.

Muntorrhet
Orsakas ibland av vissa läkemedel. Muntorrhet ökar risken för karies. Lindras med salivstimulerande medel eller saliversättningsmedel.

Mykoplasmaartrit
Mykoplasmaartrit uppkommer i samband med lunginflammation orsakad av mykoplasma.  Sjukdomen kan uppkomma i samband med lunginflammation orsakad av bakterien mykoplasma. Artriten kan drabba en eller flera leder, men sitter oftare i de större lederna än i de små.

Myofasciellt smärtsyndrom
Myofaciellt smärtsyndrom är en form av fibromyalgi som drabbar en del av kroppen. I den drabbade kroppsdelen känns molande smärta med utstrålning och pirrningar. Behandlingen består av smärtlindring och sjukgymnastik.

Myosit
Myosit är muskelinflammation som leder till muskelsvaghet i ben och armar samt smärta i musklerna. Även leder och lungor kan påverkas. Behandlingen består av kortison och cellhämmande läkemedel.


N
Naproxen är ett smärtlindrande och inflammationsdämpande läkemedel. Naproxen används för att lindra mild/måttlig till medelsvår smärta, feber, inflammation och stelhet. Naproxen hör till en grupp läkemedel som kallas NSAID och finns både som receptbelagda och receptfria tabletter, beroende på styrka och läkemedelsbolag.

Narkotikum
Medel med bedövande eller stimulerande effekt på det centrala nervsystemet.

Naturläkemedel
Läkemedel vars verksamma beståndsdelar har ett naturligt ursprung, d.v.s. utgörs av en växt- eller djurdel, bakteriekultur, mineral, salt eller saltlösning. Beståndsdelarna får inte vara alltför bearbetade.

Nedtrappning
Successiv minskning av dosen som görs när man ska upphöra med vissa mediciner, för att undvika abstinensbesvär.

NSAID
NSAID är en grupp milt smärtstillande läkemedel. NSAID är en förkortning för non steroidal anti-inflammatory drugs (icke-steroida antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel), som är en grupp läkemedel med inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande verkningar. Vissa NSAID ingår i så kallade kombinationspreparat, där de kombineras med kraftigare smärtstillande substanser, vanligtvis opioider. Dessa preparat används när kraftigare smärtlindring behövs. NSAID bör inte brukas längre perioder om det inte är på strikt inrådan av läkare eller om läkemedlet är på recept.

O
Omega 3
Omega 3s hälsoeffekter upptäcktes på 197-talet då forskare upptäckte att inuiter och befolkningen på den japanska ön Okinawa var mindre drabbade av hjärt- och kärlsjukdomar men även inflammatoriska sjukdomar. Efter fler undersökningar visade det sig att dessa folkgrupper åt mycket fet fisk.

Orudis
Orudis används vid reumatiska sjukdomar samt vid menstruationssmärtor och andra typer av smärta.
Orudis är inflammationshämmande, smärtstillande och febernedsättande. Orudis tillhör läkemedelsgruppen NSAID. Orudis lindrar symptom som smärta, svullnad, ömhet och stelhet genom att minska halten av en grupp ämnen i kroppen som kallas prostaglandiner.

Osteoporos
Osteoporos eller benskörhet är en mycket vanlig sjukdom i Sverige som drabbar varannan kvinna och var fjärde man. Förebyggande insatser som hindrar utveckling av sjukdomen och minskar risken för frakturer är mycket viktiga och är bland annat kostråd och fysisk aktivitet. Det finns idag läkemedel för behandling av osteoporos och nya läkemedel är under utveckling.

Opioid
Läkemedel som har morfinliknande effekt på kroppen.

Oral beredningsform
Läkemedel som intas via munnen (per oralt) för att sedan tas upp eller verka lokalt i mag-tarmkanalen.

Oral lösning
Se mixtur.


P
Palindrom reumatism
Palindrom reumatism ger plötsliga attacker av värk och svullnad i enstaka leder. Antiinflammatorisk behandling fungerar dåligt men malariamedicin kan ibland fungera i förebyggande syfte för att minska antalet skov.

Panodil
Panodil, Panodil Forte och Panodil Zapp är läkemedel som lindrar smärta och sänker feber. Medicinen används vid olika typer av smärta som till exempel huvudvärk, tandvärk, mensvärk, muskelvärk och vid reumatiska smärtor. Den kan också användas vid feber i samband med infektion, till exempel förkylning. Det verksamma ämnet är paracetamol. Panodil Forte är starkare och innehåller dubbelt så mycket paracetamol som Panodil. Panodil Zapp innehåller även natriumvätekarbonat, som gör att magsäcken töms snabbare och därför kommer också effekten snabbare.

Paraffinbehandling
Paraffinbad öppnar upp porerna och kapslar in värme och fukt i huden. Behandlingen används både till händer och fötter. Paraffinet har en "stearin" liknande konsistens. Värmen ökar blodgenomströmningen, stärker bindvävnaden, drar ut slaggprodukter och har en avslappande effekt. Används för att dämpa och lindra smärta och öka rörelse för patienter med t ex reumatism ibland även innan rörelseträning.

Paraflex
Paraflex är ett muskelavslappande medel. Effekten beror på att nervimpulserna från skelettmuskulaturen delvis blockeras i hjärnan.
Paraflex används framför allt vid smärtsamma sammandragningar i skelettmuskulaturen, t ex ryggskott, muskelsträckningar och liknande tillstånd.

Parallellimport
Originalläkemedel som köps in från ett annat land än det försäljs i, av ett företag som inte tillverkar produkten. Konkurrenshöjande handel som är tillåten inom EU.

Parenteral beredningsform
Läkemedelsform som tillförs blodbanan direkt, exempelvis via injektion.

Parkeringstillstånd
Om man som reumatiker har svåra problem att gå eller är rullstolsbunden kan man få parkeringstillstånd för att få parkera på platser avsedda för rörelsehindrande. När man bedömer rätten till parkeringstillstånd är det personens gångförmåga som avgör. Parkeringstillstånd kan ges till personer med rörelsehinder som kör själva. Det kan också ges till personer med rörelsehinder som inte själva kör bil men regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet. En sådan situation kan till exempel vara ett barn med rörelsehinder som åker med sina föräldrar.

PER
PER (Patientens Egen Registrering), är ett sätt att följa sjukdomsutvecklingen och ha koll på sin hälsa där man själv registrerar hur man man mår.

Placebo
Overksamt medel ofta kallat sockerpiller. Används i medicinsk forskning vid jämförelser med aktiva substanser.

Polykondrit
Polykondrit är en ovanlig sjukdom som orsakar broskinflammation framför allt i näsa och ytteröron. Inflammationen leder bland annat till deformiteter i öra och näsa, ögoninflammation och artrit. Tillståndet behandlas i första hand med antiinflammatoriska läkemedel.

Polymyalgia reumatika (PMR)
Jättecellsarterit är uppdelat i två sjukdomstillstånd, polymyalgia reumatika (PMR) och temporalarterit (TA). PMR och TA kan förekomma var för sig eller tillsammans. Sjukdomen är relativt vanlig och kännetecknas generellt av feber, trött- och aptitlöshet. PMR ger svår värk i de stora muskelgruppererna. Behandling för jättecellsarterit är medicinering med kortison.

Polymyosit
Polymyosit är en inflammatorisk muskelsjukdom som framför allt ger muskelsvaghet i höft och skuldror. Sjukdomen behandlas med kortison och immunhämmande läkemedel.

Poststreptokockartrit
Poststreptokockartrit kan uppkomma som en följd av en streptokockinfektion. Tillståndet ger artrit i flera leder och behandlas med antiinflammatoriska läkemedel.

Premedicinering
Läkemedel som ges i syfte att förbereda ett operativt ingrepp.

Produktresumé
Sammanfattning av ett läkemedels egenskaper och användning. Produktresumén för ett läkemedel måste godkännas av Läkemedelsverket. FASS-texten är baserad på produktresumén.

Progredierande
Används ofta i samband med sjukdom som ökar i omfattning. Inom reumatoid artrit betyder det att sjukdomen sprider sig till fler och fler leder.

Provförpackning
Se startförpackning.

Psoriasisartrit
Psoriasisartrit (PsA) är en ledinflammation som drabbar cirka 30 % av personer med psoriasis. Det är framför allt fingrar och tår som angrips men även länd- eller halsrygg kan påverkas.

Pseudogikt
Pyrofosfatartrit ger upphov till inflammation och pyrofosfatkristaller i någon av de större lederna. Detta medför svullnad och smärta i leden. Tillståndet behandlas med antiinflammatoriska läkemedel.

Pyrogen
Ämne som i kroppen framkallar feber.


R
Raynauds fenomen
Raynauds fenomen innebär att fingrar och tår vitnar och domnar när de utsätts för kyla, fukt eller stress. Fenomenet är vanligt vid systemisk skleros (sklerodermi).

Reaktiv artrit
Reaktiv artrit är en ledinflammation som uppstår efter en bakterieinfektion. Förutom leder kan även hud, slemhinnor och ögon drabbas. Behandlingen består i att lindra symtomen genom antiinflammatoriska läkemedel och sjukgymnastik.

Remicade
Remicade är en medicin som används vid reumatiska sjukdomar till exempel ledgångsreumatism och Bechterews sjukdom, vid psoriasis och psoriasisartrit. Medicinen tillhör läkemedelsgruppen immundämpande medel och det verksamma ämnet är infliximab. Medicinen är en så kallad TNF-alfa-hämmare.

Remission
Medicinskt fackuttryck för att vara fri från symtom.

Reuma direkt
Reuma Direkt är en frågelinje för personer med en reumatisk sjukdom. Man får utan kostnad ställa frågor och sina funderingar.

Reumatiska faktorn (PF)
RF är en "faktor" som man testar med blodprov. Denna faktor kan påvisas hos cirka 75% av patienterna med ledgångsreumatism. (Denna faktor kan dock även finnas hos friska personer eller vid andra sjukdomar).

Reumatiska noduli
Små, elastiska knutar under huden som uppstår på ställen där huden utsätts för tryck, exempelvis armbågen.

Reumatikerförbundet
Reumatikerförbundet har 200 föreningar över hela landet.Svenska Reumatikerförbundet verkar för att sprida information om reumatiska sjukdomar och stödja personer med reumatiska problem.

Reumatikerlinjen
Reumatikerlinjen är en webbplats patienter och närstående kan få information om reumatism. Syftet är också att reumatikerlinjen ska fungera som kunskapsbank.

Reumatiker i samverkans forskningsfond
Reumatiker i Samverkans forskningsfond startades till förmån för utbildning och reumatologisk forskning främst inom området Västra Götaland och Halland. Fonden har sitt säte i Västra Götaland.

Rheuma
Rheuma kommer från grekiskan och betyder “flöde”, “utsöndring”. Förr i tiden trodde de gamla grekerna att vissa ledsjukdomar orsakades av en ond vätska som bildades i hjärnan och sen droppade ner i lederna.

Reumatisk feber
Reumatisk feber kan uppstå efter en halsinfektion med streptokocker. Symtom är feber och artrit i flera leder. Reumatisk feber är nu mycket ovanlig i Sverige eftersom bakterieinfektioner behandlas med antibiotika.

Reumatoid artrit (RA)
Reumatoid artrit kallas också ledgångsreumatism. Inflammation orsakar framför allt värk och stelhet i leder men kan även drabba andra organ. Sjukdomen behandlas med rörelseträning samt antiinflammatoriska, antireumatiska och biologiska läkemedel och kortison.

Reumatologin
Läran om de reumatiska sjukdomarna.

Reversibel
Icke bestående. Biverkningar är i regel reversibla och försvinner när man slutar med medicinen.

RoACTEMRA
RoActemra är ett läkemedel som innehåller ett ämne som hämmar effekten av ett särskilt äggviteämne (protein) som heter interleukin-6. Detta protein deltar i inflammatoriska processer i kroppen och genom att hämma proteinet kan inflammationen i din kropp minskas. RoActemra används framför allt för att behandla vuxna med ledgångsreumatism (RA) om tidigare behandlingar inte fungerat riktigt bra. RoActemra ges vanligtvis i kombination med Metotrexat.

Rörelse
Rörelse.se är en sajt om inlammatoriska ledsjukdomar såsom AS, reumatiod artrit och psoriasisartrit.

Rörelseapparaten
Rörelseapparaten är i människans kropp och är det system som gör rörelser möjliga. Det består av stödjevävnader, ben och ligament, lederna som gör rörelserna möjliga, och muskler som utför rörelserna. Till rörelseapparaten räknas även dess försörjande system, blodets cirkulationssystem, och dess styrande system, nervsystemet.


S
Salva
Fettlöslig bas, som fungerar som bärare av läkemedel.

Salazopyrin
Medicinen bromsar sjukdomsförloppet genom att minska inflammationer. Då blir problem med smärta, stelhet och svullnad mindre. Från att man börjar ta medicinen kan det ta upp till 3 månader innan man märker att man blir bättre i sina leder.

Schengenintyg
Intyg som behövs vid resa utomlands för den som medför narkotiska läkemedel för privat bruk till länder som berörs av Schengenavtalet. Intyget utfärdas av apoteken.

Sedativt läkemedel
Läkemedel som orsakar dåsighet, exempelvis lugnande medel.

Sjögrens syndrom
Vid Sjögrens syndrom (SS) är körtlar i kroppen inflammerade vilket kan ge en mängd olika symtom. Huvudsymtomen är muntorrhet, torra ögon och kronisk trötthet. Den behandling som finns är symtomdämpande. Vanligast är att sjukdomen ses tillsammans med andra reumatiska systemsjukdomar, framför allt reumatoid artrit och SLE.

Sjukersrsättning
Sjukersättning är en ersättning som i Sverige ges till personer mellan 30 och 64 år som har stadigvarande nedsatt arbetsförmåga. Ersättning ges i regel med 64% av en viss så kallad antagandeinkomst, eller med ett minimibelopp. Sjukersättningen ersatte den tidigare sjukpensionen. Till personer yngre än 30 år ges istället aktivitetsersättning.

Sjukpension
Sjukpension kallades i Sverige förr den ersättning som betalades ut av Försäkringskassan till personer som av medicinska skäl ej ansågs kunna lönearbeta. Begreppet har numera avskaffats och ersatts av sjukersättning.

Sklerodaktylit
Sklerodaktylit är bindvävsinlagringar på händer och fötter och är ett symtom för systemisk skleros (sklerodermi).

Skov
Skov är en tillfällig försämring av sjukdomsförloppet, eller en kraftig stegring av ett mer konstant men cykliskt sjukdomstillstånd.

Smärta
Smärta definieras av den internationella smärtorganisationen International Association for the Study of Pain, IASP, som "En obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan".

Spray
Läkemedelsform där den aktiva substansen tillförs kroppen i en aerosol – små vätskedroppar – som sprutas in i näsan eller munhålan.

Startförpackning
Liten läkemedelsförpackning som apoteket kan expediera första gången man ska prova en ny behandling. Detta hette tidigare provförpackning.

Stolpiller
Se suppositorium.

Stretching
Stretching är en handling medvetet utförd i syfte att förlänga muskler, generellt öka välbehag och smidighet samt minska träningsvärk. Stretching utförs ofta aktivt, men det är även en vanlig behandlingsmetod och kallas då för passiv stretching. Både terapeutisk och passiv streching har visat sig vara bra för ett flertal sjukdomstillstånd i rörelseapparaten. Men skall då utföras flera gånger dagligen.

Sveriges fibromyalgiförbund
Sveriges Fibromyalgiförbund (SFF) är det enda patientförbund som satsar alla sina resurser på diagnosen fibromyalgi. SFF arbetar för att samhället genom medicinska, sociala och ekonomiska åtgärder ska underlätta situationen för fibromyalgiker.

Subkutan injektion
En injektion av läkemedel som ges i underhudsfettet.

Sublingual resoriblett
Läkemedel som får smälta under tungan.

Sugtablett
Tablett som får smälta i munnen.

Suppositorium
Även kallat stolpiller. Fast läkemedelsform som förs in i ändtarmen.

Systemisk effekt
Läkemedlet kommer in blodomloppet och ger effekt på andra ställen i kroppen än där det applicerades. Tabletter har oftast systemisk effekt. Motsatsen till systemisk är lokal eller topikal effekt.

Systemisk skleros
Systemisk skleros (sklerodermi) är en systemisk sjukdom som drabbar fler kvinnor än män. En störning i immunförsvaret gör att kroppen tillverkar för mycket bindväv som kan lagras in i hud, inre organ och blodkärl. Det vanligaste symtomet är förtjockad och stel hud.

Särläkemedel
Läkemedel som används för att behandla mycket ovanliga åkommor, och som därför har en liten försäljningsvolym.

Särskild högriskskydd
Man kan ansöka om särskilt högriskskydd om man har en medicinskt väl dokumenterad sjukdom som att man  troligen måste vara borta från arbetet minst tio gånger om året. Med särskilt högriskskydd kan du få sjuklön redan från första dagen. Dessutom får din arbetsgivare ersättning för hela sjuklönekostnaden från Försäkringskassan. Du kan också få särskilt högriskskydd om det finns en risk för att du måste vara borta från arbetet vid en eller flera längre sjukperioder (minst 28 dagar i följd) under ett år.


T
Takayasus arterit
Takayasus arterit innebär inflammation i stora kroppspulsådern. Detta ger försämrat blodflöde. Symtom är bland annat viktnedgång, muskel- och ledvärk samt kalla och bleka händer. Den viktigaste behandlingen är kortison men även antireumatiska läkemedel kan användas.

Tendinitis calcarea
Tendinitis calcarea, kallas också för kalkaxel och är en smärtsam inflammation i axeln som orsakas av kalkkristaller. Sjukdomen gör ofta så att rörligheten hämnas i axeln. Tillståndet behandlas med kortisoninjektioner.

Tendinit
Tendinit innebär inflammation i en sena. Senan är öm och kan smärta rejält vid rörelse. Tillståndet behandlas genom vila och sjukgymnastik. Vid behov används antiinflammatoriska läkemedel och kortisoninjektioner.

Tennis- eller golfarmbåge
Tennis- eller golfarmbåge heter också epikondylit men är mest känd under tennisarmbåge. Sjukdomen uppstår vid monoton belastning av armbågsleden och inte endast vid de nämnda sporterna. Kännetecknas av plötslig smärta kring armbågsleden. Det är viktigt att undvika rörelser som gör ont.

Tenosynovit, tendovaginit
Tenosynovit, senskideinflammation, uppkommer på grund av överansträngning eller i samband med andra reumatiska sjukdomar. Tillståndet ger svullnad, smärta vid rörelser och ömhet vid tryck. Behandlingen består vanligen av avlastning och antiinflammatoriska läkemedel.

Tens-behandling
Tens är en förkortning på transkutan elektrisk nervstimulering. Tens används för att lindra smärta och behandla vissa sjukdomar. Vid en tens-behandling stimuleras hudnära nerver med en svag elektrisk ström. Genom att aktivera beröringsnerver och/eller muskelnerver stimuleras kroppens egna smärtlindringssystem. Tens används för att lindra smärta efter vävnadsskada eller nervskada. Smärta från muskler och leder, reumatiska smärtor och smärta vid nervskada är exempel på långvariga smärtor där tens är effektivt. Elektroder fästs på huden över den kroppsdel som smärtar eller över de nerver som försörjer smärtområdet. Elektroderna kopplas via kablar till en batteridriven, bärbar stimulator som producerar en svag växelström. Genom att aktivera beröringsnerver och/eller muskelnerver stimuleras kroppens egna smärtlindringssystem. Smärtsignalerna filtreras delvis bort av dessa smärtlindrande system och man upplever mindre smärta. Aktiveringen av nerverna påverkar också det icke viljemässigt styrda, autonoma, nervsystemet. Tens används ofta i kombination med annan behandling, till exempel sjukgymnastik eller läkemedel.

Tietzes syndrom
Om två eller flera brosk som förbinder revbenen med bröstbenen är inflammerade samtidigt utan att vara svullna kallas det kostokondrit. Om brosken dessutom är svullet kallas det Tietzes syndrom. I båda fallen blir resultatet smärta på framsidan av brösttkorgen som behandlas med antiinflammatoriska läkemedel.

TNF-alfa
TNF-Alfa (tumörnekrotisk faktor-alfa) är en signalsubstans som har en nykelroll i i inflammationsprocessen. Denna substans finns i ökad mängd hos dem med inflammatoriska sjukdomar som t ex reumatoid artrit,  psoriasisartrit och psoriasis.

TNF-alfahämmare
Kallas de nya högteknologiska biologiska läkemedel som binder till det specifika protein i kroppen som kallas TNF-alfa. Dessa läkemedel består av antikroppar som riktar sig mot de delar av immunförsvaret som felaktigt aktiverats av sjukdomen och bryter ned dem.

Tolerans
Kroppen utvecklar kompenserande mekanismer som medför en sänkt effekt av läkemedelsbehandlingen.

Topikal effekt
Lokal effekt. Tillförsel av läkemedel direkt till den plats där de skall verka. Ofta om läkemedel som används utanpå huden, på ögonen och i öronen.

Traditionellt växtbaserat läkemedel
Ett traditionellt växtbaserat läkemedel är ett läkemedel vars aktiva beståndsdel har sitt ursprung i växtriket och som registrerats för att användas inom egenvården. Att ett växtbaserat läkemedel räknas som traditionellt betyder att det har haft en medicinsk användning under en period av minst 30 år, varav minst 15 år inom EU. Produkten ska  vara säker vid normal användning och effekten ska förefalla rimlig på grundval av långvarig användning och erfarenhet.

Tradolan
Tradolan är ett morfinliknande smärtstillande läkemedel som verkar på speciella celler i det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen). Tradolan används för behandling av måttlig till svår smärta.

Tramadol
Tramadol är ett ämne som är ett morfinliknande analgetikum, som används vid måttlig till svår akut och kronisk smärta. Tramadol är ett beroendeframkallande medel och vid långvarig användning kan tolerans, psykiskt och fysiskt beroende, utvecklas. Risken är mindre vid kortare behandlingstid men utsättningssymptom kan förekomma även vid behandlingstid kortare än 6 månader. Tramadol har varit under utredning vid Läkemedelverket och den 1:a december 2007 blev substansen narkotikaklassad i Sverige.

Tremor
Darrhänthet. Kan vara en biverkan av vissa läkemedel.

Tuggtablett
Tablett som skall tuggas för att frisätta läkemedlet.


U
Ultraljudsbehandling
Ultraljud ger djupvärme vilket sätter igång blodcirkulationen i området som ska behandlas. Ultraljud används för att mjuka upp ärrbildning i senor och muskler som skadats. Ultraljud behandlas också inflammationer och svullnader.

Undifferentiated connective tissue disease (UCTD)
Diagnosen UCTD (undifferentiated tissue disease) ställs när det finns tecken på inflammatorisk bindvävsjukdom och positiv ANA (autoantikroppar). Behandlingen beror på vilket organ som är drabbat.

Unga reumatikerförbundet
Riksorganisationen Unga Reumatiker är förbundet för barn, ungdomar samt unga vuxna med reumatisk diagnos. Förbundet arbetar aktivt för att förbättra situationen för barn, ungdomar samt unga vuxna med en reumatisk diagnos.

Urtikaria
Överkänslighetsreaktion, även benämnd nässelutslag. Orsakas ibland av läkemedel.

Urtikariell vaskulit
Urtikariell vaskulit ger kliande hudutslag som finns kvar upp till fyra dagar. Andra vanliga symtom är feber, led- och muskelvärk. Specifika blodprover samt hudbiopsier används för att ställa diagnosen. Tillståndet behandlas främst med kortison.

Utbytbara läkemedel
Läkemedel som av Läkemedelsverket bedöms vara lika med avseende på effekt och biverkningsprofil. Kan bytas ut mot varandra på apoteket om inte läkaren finner det olämpligt för en specifik patient. Utbytbara läkemedel kan skilja sig åt vad gäller smak, utseende och konsistens. Kunden kan alltid välja att få originalpreparatet mot extra kostnad.

Utlandsbehandlingar
I vissa landsting kan man få utlandsbehandlingar t ex på på Vintersol som ligger på Teneriffa. Behandlingarna är t ex sjukgymnastik, bad, paraffinbehandlingar och liknade. Ofta mår en reumatiker väldigt bra av dessa och kan få ett bättre liv upp till ett år efter en utlandsresa.

Utsättningssymtom
Besvär till följd av att en läkemedelsbehandling har avslutats. Kan minskas genom nedtrappning.


V
Vaccin
Avdödade eller försvagade bakterier eller virus, eller delar av bakterier eller virus, som används för att stimulera kroppens immunförsvar och framkalla motståndskraft mot en infektionssjukdom.

Varunamn/Handelsnamn
Det namn som ett läkemedel saluförs under.

Vaskulit
Kärlinflammationer. Leder till sår på fingrar och underben.

Vehikel
Bärare av läkemedel, exempelvis en salvbas, som inte själv utövar någon aktiv effekt.

Vintersol
Vintersol är en rehabiliteringsanläggning som erbjuder reumatologisk och neurologisk rehabilitering som är belägen på Teneriffa.

Virusartrit
Virusartrit orsakas av en virusinfektion och ger reumatiska symtom framför allt i små leder och knän. Sjukdomen behandlas med smärtlindring och inflammationshämmande läkemedel.

VUM (vissa utvärtes läkemedel)
Väl beprövade produkter för utvärtes bruk som är avsedda för behandling av enklare sjukdomstillstånd hos människor eller djur, d.v.s. tillstånd lämpliga för egenvård. Den eller de aktiva beståndsdelarna skall ha en väletablerad användning med erkänd effekt och en godtagbar säkerhetsmarginal.

Väletablerat växtbaserat läkemedel
Ett väletablerat växtbaserat läkemedel är ett läkemedel vars aktiva beståndsdel har sitt ursprung i växtriket. För att räknas som ett väletablerat läkemedel måste det ha använts under en period av minst 10 år inom EU och dess effekt och säkerhet styrks genom beprövad erfarenhet och genom vetenskapliga studier.


W
Wegners granulomatos
Wegners granulomatos heter numera Granulomatos med polyangit (GPA) och är en sällsynt sjukdom som är något vanligare bland män. Typiska tecken är en långdragen infektion i luftvägarna som inte ger med sig trots behandling. Led- och muskelbesvär, njurinflammation, hudförändringar är andra vanliga tecken. Sjukdomen behandlas med antireumatiska läkemedel.


Ö
Ögonaffektion
(irit), regnbågshinneinflammation. En autoimmun reaktion där irisvävnaden blir inflammerad. Ögat blir rött och känsligt för ljus. Man kan även uppleva smärta när man tittar på föremål på nära håll. Komplikation som förekommer vid ulcerös colit. Om man får rätt behandling är risken för komplikationer liten.

Ögondroppar
Droppar för lokal behandling av ögonsjukdom. Används bland annat vid för högt tryck i ögat, olika infektionstillstånd, torra ögon och sjukdomar som t ex irit.

Överdos
Högre dos än vad som är nödvändigt för optimal effekt, som ger mer biverkningar än vad som är acceptabelt.

Överkänslighetsreaktion
Immunologisk/allergisk reaktion mot ett läkemedel.


Ser du något faktafel eller saknar du något ord. Hör gärna av dig med t ex ett mail.